Бухгалтерський та податковий облік для керівника

Особливість програми – вся інформація дається з урахуванням Податкового кодексу України:
  • Контроль бухгалтерії,
  • Податковий облік,
  • Мінімізація податків,
  • Розумне поводження з готівкою,
  • Правильно складений договір,
  • Отримати комплексний погляд на фінансову структуру підприємства,
  • Розуміння підписується документації.

Програма курсу

1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку.

1.1. Бухгалтерський облік: сутність і основи організація

1.2. Нормативна база бухгалтерського обліку в Україні.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П (С) БО). Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Зв’язок національних П (С) БО та МСФЗ.

1.3. Фінансовий та управлінський облік. Податковий облік та податкова звітність, їх зв’язок з бухгалтерським обліком.

2. Облік необоротних активів.

2.1. Облік нематеріальних активів.

2.2. Облік основних засобів.

2.3. Облік інвестиційної нерухомості.

2.4. Облік фінансових інвестицій

2.5. Облік оренди.

3. Облік оборотних активів.

3.1. Облік запасів.

3.2. Облік дебіторської заборгованості

3.3. Облік грошових коштів. Облік касових операцій. Облік підзвітних сум. Безготівкові розрахунки.

3.4.Учет операцій в іноземній валюті. Курсові різниці та їх відображення в обліку.

4. Облік власного капіталу.

4.1. Статутний капітал господарського товариства

4.2. Облік додаткового капіталу

4.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4.4. Частка неконтролюючих акціонерів (частка меншості)

5. Облік зобов’язань

5.1. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів

5.2. Облік довгострокових зобов’язань

5.3. Облік поточних зобов’язань

6. Облік доходів, витрат і фінансових результатів

6.1.Классіфікація та облік доходів

6.2. Класифікація та облік витрат

6.3. Податок на прибуток. Облік постійних і тимчасових податкових різниць.

6.4. Напрямки використання прибутку

7. Облік праці і заробітної плати.

7.1. Розрахунок основної заробітної плати, оплати чергової відпустки та допомоги по тимчасовій працездатності, аліментів, ПДФО (податок на доходи фізичних осіб).

7.2. Облік витрат на соціальне страхування. Єдиний соціальний внесок.

8. Бухгалтерська звітність.

8.1. Бухгалтерський баланс.

8.2. Звіт про фінансові результати.

8.3. Звіт про рух грошових коштів

8.4. Звіт про власний капітал

8.5. Примітки до річної фінансової звітності

9. Оподаткування в Україну (відповідно в Податковим кодексом Україна)

9.1. Адміністрування податків. Штрафні санкції щодо Податкового кодексу.

9.2. Податок на прибуток.

9.3. Податок на доходи фізичних осіб

9.4. Податок на додану вартість

9.5. Місцеві податки і збори

10. Аналіз бухгалтерської звітності Діагностика фінансового стану підприємства

10.1. Аналіз майнового стану.

10.2. Аналіз ліквідності.

10.3. Аналіз фінансової стійкості

10.4. Аналіз рентабельності

10.5. Аналіз ділової активності

Все, що необхідно для успішного керівництва компанією: основи бухгалтерії, податковий облік, договору, розбираємо документи, які підписує керівник.

Після семінару всі учасники отримають презентаційні матеріали по електронній пошті.

Контакти для реєстрації:

Тел. / Факс: (+38 044) 528 84 86

Email: info@acaudit.com.ua

Правовий супровід

Юристи ACCOUNT мають досвід з:
• врегулювання спорів у судовому та досудовому порядку;
• підготовки проектів договорів експертизи існуючих договорів;
• вирішення корпоративних питань, починаючи від створення юридичної особи її функціонування, закінчуючи припиненням юридичної особи;
• консультування щодо законодавство про працю;
• багатьох інших питаннях з якими стикається юридична особа під час своєї господарської діяльності.

Бухгалтерський облік

Почнемо із з’ясування того, що собою насправді являє бухгалтерський облік (аутсорсинг). Це означає передачу частини відповідальності по бізнес-процесам провайдеру в певних секторах, який має менші витрати (приваблива ініціатива для перерозподілу робочої навантаження), певний рівень стабільності і також є засобом оптимізації оподаткування для вашого бізнесу.

Консалтинг

Консалтинг – послуги, що надаються незалежними і професійно підготовленими фахівцями з метою допомогтикерівникові організації в діагностиці, аналізі та практичному вирішенні управлінських та виробничих питань.

Аудит

Аудит ще ніколи не був настільки важливий як сьогодні. В сучасному бізнес-оточенні набагато більше недовіри і скептицизму до фінансової звітності компаній ніж будь-коли раніше. Інвестори втратили довіру до корпоративного управління і очікують більшого: більшої надійності, посиленого контролю і явних доказів внутрішнього аудиту.